1397-08-27
آخرین مهلت ارسال محصولات 1397-09-05
آخرین مهلت ارسال طراحی لوگو 1397-08-27
ارائه و داوری محصولات منتخب 1397-09-11
اعلام نتایج داوری 1397-09-17
مسابقات
ارائه محصول سرگرم آموز
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1397-09-05
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1397-09-10
فراخوان طراحی لوگو سرگرم آموز
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1397-08-27
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1397-09-17
1397-08-12
1397-09-17