کمیته اجرایی

 

1. دکتر مهدی خانجانی

2. دکتر احسان اکرادی

3. دکتر زهرا جامه بزرگ

4. دکتر فاطمه جعفرخانی

5. دکتر مهدی واحدی

6. سمیه مهتدی

7. رها عابدی

8. میلاد آقورن لویی   

9. فاطمه نجفی

10. الهه خاطری

11.  مهسا اکملی