دبیر علمی
دکتر سعید پورروستایی اردکانی (علوم کامپیوتر، دانشگاه علامه طباطبائی)
                                                                                        
 
کمیته علمی
 
1. دکترخدیجه علی آبادی (تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی)
                                                                                        
2. دکتر محمدرضا نیلی احمد آبادی (تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی)
                                                                                        
3. دکتر اسماعیل زارعی زوارکی (تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی)
                                                                                        
4. دکتر حمیدرضا مقامی (تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی)

5. دکتر زهرا جامه بزرگ (تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی)
                                                                                        
6. دکتر فاطمه جعفرخانی (تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی)
                                                                                         
7. دکتر فرامز سهرابی (روان شناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی)
                                                                                        
8. دکتر احمد برجعلی (روان شناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبائی)
                                                                                        
9. دکتر جلیل یونسی (سنجش و ارزیابی، دانشگاه علامه طباطبائی)

10. دکتر سید سروش قاضی نوری (مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی)

11. دکتر مهدی گودرزی (مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبائی)

12. دکتر محمدصالح ترکستانی (مدیریت بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبائی)

13. دکتر ناصر مزینی (علوم کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت)

14. دکتر سعید صدیقیان کاشی (علوم کامپیوتر، دانشگاه خواجه نصیر طوسی)

15. دکترجواد راستی (علوم کامپیوتر، دانشگاه اصفهان)

16. دکتر امین نیک انجام (علوم کامپیوتر، دانشگاه خواجه نصیر طوسی)

17. دکتر مهدی واحدی (تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی)
                                                                                        
18. نرجس خاتون اویسی (تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی)
                                                                                        
19. مهندس رها عابدی (تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی)

20. سمیه مهتدی (تکنولوژی آموزشی، دانشگاه علامه طباطبائی)