حامیان دومین دوره جشنواره سرگرم آموز:

در صورت علاقه به حمایت از دومین دوره جشنواره سرگرم آموز با ما تماس بگیرید:

                                                                                                                            edutainment@atu.ac.ir